Kiskörei ÓV-LAK Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kiskörei ÓV-LAK Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62-63 §; valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17. § alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes fényképes, szakmai önéletrajz, óvodapedagógusi diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kérelmezését igazoló dokumentum másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Kohári Edit nyújt, a 06-30-261-6103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskörei ÓV-LAK Óvoda címére történő megküldésével (3384 Kisköre, Béke út 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/174/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Siposné Kohári Edit részére a ovilak@kiskore.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Siposné Kohári Edit, Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a pályázat elbírálásról az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kisköre Város honlapja – 2020. április 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.