Eszterházy Károly Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Történelemtudományi Intézet
Új és Jelenkori Történeti Tanszék

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Történelemtudományi Intézet oktatási tevékenységében és oktatásszervezési feladataiban való aktív részvétel, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, témavezetés és konzulensi tevékenység, tananyagfejlesztésben való részvétel. Az alap és mesterképzéshez kapcsolódó oktatási és tudományos kapcsolatok erősítése, nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Az egyetemi tudományos rendezvények, konferenciák szervezésében, és az azokon való aktív részvétel. Tudományos kutatómunka végzése, folyamatos és magas színvonalú publikációs tevékenység. Bel- és külföldi tudományos rendezvényeken a Történelemtudományi Intézet képviselete. Az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoporton belül végzett kutatási és koordinációs tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Egyetem, Mesterfokozat az egység profiljának megfelelő szakirányú végzettség,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
• Doktori fokozat (PhD) megléte a történelemtudományok területén.
• Legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.
• Magas színvonalú, önálló kutatómunka.
• Aktív részvétel a hazai és nemzetközi szakmai- közéleti tevékenységekben.
• Eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság.
• Aktív publikációs tevékenység, a tudományos eredmények folyamatos bemutatása és megvitatása magyar és idegen nyelven.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Latin és német nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány (vagy azzal egyenértékű bizonyítvány), társalgási szintű angol nyelvtudás.
• Paleográfiai ismeretek a kora újkori latin és német nyelvű kéziratos szövegekben.
• Jártasság a kora újkori kéziratok és régi könyvek feldolgozásában.
• Külföldi levéltárakban/kutatóintézményekben megszerzett kutatói tapasztalat.
• Olyan kutatási terület, melynek tematikája alapján be tud kapcsolódni az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport tevékenységébe.
• Történelemtudomány területen szerzett oktatási tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos munkák jegyzéke; minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
• Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
• Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR/1614/2020. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.
és
• Elektronikus úton Humánerőforrás Szolgáltatói Osztály részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  1. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok – 2020. április 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai és elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.