Eszterházy Károly Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kutatási és Fejlesztési Központ
Innorégió Tudásközpont

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Leányka utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projektfejlesztés és nemzetközi kapcsolatépítés. Kutatócsoportok szervezése, szakmai és menedzsment szintű irányítása. Távérzékelési, valamint területfejlesztési kutatócsoportok és tématerületek irányítása. Részvétel a kapcsolódó tématerületek szakmaspecifikus fejlesztésében. Kutatócsoporti alkalmazottak valamint BSc, MSc és PhD hallgatók szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Egyetem, Mesterfokozat az egység profiljának megfelelő szakirányú végzettség,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
• Doktori fokozat megléte. (PhD)
• Legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.
• Képesség az adott tudományterületen idegen nyelvű előadás tartására.
• Aktív publikációs tevékenység, a tudományos eredmények folyamatos bemutatása és megvitatása magyar és idegen nyelven.
• Alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek, tudományos segédmunkatársak tanulmányi, tudományos munkájának a vezetésére.
• Magas színvonalú, önálló kutatómunka.
• Aktív részvétel a hazai és nemzetközi szakmai- közéleti tevékenységekben.
• Rendelkezzen legalább 6 év felsőoktatásban vagy kutatóintézetben szerzett kutatási tapasztalattal.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Szakmai tapasztalat a településgazdasági kutatási tématerületen.
• Szakmai tapasztalat K+F projektmenedzsmentben és projektfejlesztésben.
• Nemzetközi kutatásfejlesztési és partnerkapcsolat-építési tapasztalat angol és német nyelvterületen.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos munkák jegyzéke; minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
• Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
• Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR/1613/2020. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.
és
• Elektronikus úton Humánerőforrás Szolgáltatói Osztály részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  1. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok – 2020. április 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai és elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.