Erdőtelek község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Erdőtelki Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 06. 01-től 2025.05. 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3358 Erdőtelek, Tenki utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. alapján. Feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, munkáltatói jogkörök gyakorlása.Az alapítok okiratban foglaltak végrehajtása, az intézményi költségvetés betartása, a fenntartói döntések végrehajtása. Egyszemélyi felelős vezetőként felel az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet 6/A v. 6/B. §-ban előírt végzettség és képesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 150/1992.(I.20.)Korm.r. 6/A(1)- az ab) alpont kivételével-,6/G§ feltételeinek megfelelés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői tapasztalat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, fejlesztési elképzelés, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, képesítést, végzettséget igazoló okiratmásolat,150/1992.(XI.20) Korm.r. 6/G(2) bek,szerinti tanfolyam megléte,vagy nyilatkozat két éven belüli elvégzéséről, hozzájárulás személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,továbbításhoz,3hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz.,nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják pályázatát,vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőcseiné Nagy Mária nyújt, a +3636596100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Erdőtelek község Önkormányzata címére történő megküldésével (3358 Erdőtelek, Fő utca 105. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Erd/2834/1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és Könyvtár Igazgató.
• Személyesen: Lőcseiné Nagy Mária, Heves megye, 3358 Erdőtelek, Fő utca 105. . .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot bizottság általi véleményezést követően soros ülésén bírálja el a képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdotelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.