Heves Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Heves Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.08.31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Barkóczy utca 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Földhivatali feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A járási hivatal hatáskörébe tartozó ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátása, az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók. A Heves Megyei Kormányhivatal a kormányzati szolgálati jogviszonyban a családalapítást, az iskolakezdést és a gyermeknevelést érdemi módon segítő, a mindenkori minimálbérhez illeszkedő összegű rendszeres pénzbeli juttatásokat, (gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, családalapítási támogatás), valamint évente (illetve a foglalkoztatásban töltött időszak arányában) cafetéria-juttatást, emellett a jogviszonyban töltött időtartam alapján a havi illetmény összegén alapuló szolgálati elismerést és álláshelyi elismerést biztosít. az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban közigazgatási, agrár, informatikai, rendészeti és katonai képzési területen, valamint államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőfokú szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, mezőgazdasági, műszaki, informatikai, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Elvárt kompetenciák:

• Precizitás, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, monotonitás tűrése, magas terhelhetőség,
• Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,
• Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság,
• Ügyfélorientált munkavégzés,
• Jó stressz tűrő képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
• vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat
• adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boncz László Földhivatali Főosztály Főosztályvezetője nyújt, a +36 36 516 150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton dr. Fónagy-Virág Ákos jogi, humánpolitikai és koordinációs főosztályvezető részére a koordinacio@heves.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Heves Megyei Kormányhivatal honlapja – 2020. július 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába. Az adatbázisból a pályázati dokumentáció a pályázó kérésére törlésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.