Sarudi Tavirózsa Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Sarudi Tavirózsa Óvoda
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3386 Sarud, Munkácsy út 2/2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyerekek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.62-63.§.valamint 326/2013.(VIII. 30.) Kormány rendelet 17.§-a alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
• Részletes fényképes önéletrajz
• Óvodapedagógusi diploma másolata
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szabad Katalin nyújt, a 06-20/9880093 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Sarudi Tavirózsa Óvoda címére történő megküldésével (3386 Sarud, Munkácsy út 2/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Tóthné Szabad Katalin részére a ovoda@sarud.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Tóthné Szabad Katalin, Heves megye, 3386 Sarud, Munkácsy út 2/2. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt a nevelőtestület jóváhagyásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.sarud.hu – 2020. július 15.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.