Eszterházy Károly Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eszterházy Károly Egyetem
Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Anglisztika és Amerikanisztika Intézet

egyetemi oktató angol nyelvészeti szakterületen

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Egészségház út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Előadások és szemináriumok tartása az alábbi tárgyakból: – Bevezetés a nyelvészetbe, Angol szintaxis, EU angol szaknyelvi ismeretek, illetve szükség esetén egyéb kurzusok az angol nyelvészet témaköreiből. • A fenti tárgyakhoz kapcsolódó vizsgáztatási és záróvizsga bizottsági feladatok ellátása. • A fenti tárgyakhoz kapcsolódó témakörökben szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok készítésének segítése konzulensként; szakdolgozatok és TDK-dolgozatok elbírálása. • Aktív részvétel az oktatási programok, tartalmak és minőség folyamatos fejlesztésében, tantárgyfelelősi feladatok ellátása. • Aktív, kezdeményező és felelősségteljes részvétel az Intézet munkájában. • Felsőoktatás-pedagógiai kompetencia folyamatos fejlesztése. • Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység, előadások tartása hazai és külföldi nemzetközi tudományos konferenciákon. • Aktív részvétel az intézményen belüli, a hazai és nemzetközi szakmai közéleti tevékenységekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Egyetem, angoltanári/anglisztika szakos egyetemi (MA) végzettség,
• Aktív publikációs tevékenység magyar és angol nyelven.
• Megkezdett vagy tervezett nyelvtudományi doktori tanulmányok.
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• PhD az angol nyelvészet valamely releváns témakörében.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
• pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos munkák jegyzéke; minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
• Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dr. Kőpataki-Németh Eszter részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

„2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer”

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.