Pálosvörösmart Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben valamint a falugondnoki szolgálat szakmai programjában foglaltak szerint történő falugondnoki tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• 8 Általános, 8 általános iskolai végzettség, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása,
• B kategóriás jogosítvány,
• A pályázat részeként benyújtandó iratok: fényképpel ellátott, a pályázó személyes motivációit, kompetenciáját is tartalmazó részletes önéletrajz, iskolai végzettséget,képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély másolata. Nyilatkozat a falugondnoki képzés vállalásáról, nyilatkozat arró hogy hozzájárul a pályázat nyílt testületi ülésen történő elbírálásához, nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Középiskola/gimnázium, Középiskola/gimnázium, szakmunkás képesítés,
• Helyismeret, jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodócs Attiala nyújt, a 37/560-072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/540/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
• Személyesen: Bodócs Attila, Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő- testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton beküldött pályázatokon az alábbi címet kérjük feltüntetni: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Bodócs Attila Polgármester Úr részére. Kérjük feltüntetni a borítékon a munkakör megnevezését: “Falugondnok”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.