Palotás
Salgótarjáni Tankerületi Központ Palotási Általános Iskola

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Palotási Általános Iskola

tanító, napközis tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói, napközis feladatok ellátása az általános iskolában. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62.§-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, /Egyetem az intézmény típusának megfelelő, jogszabály által előírt végzettség,
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• angol, rajz vagy természetismeret műveltségterület megléte,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai önéletrajza
• az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 1992. évi XXXIII. tv. 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
• nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyöngyösi Gábor intézményvezető nyújt, a 06-32/480-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Palotási Általános Iskola címére történő megküldésével (3042 Palotás, Szabadság út 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/00328-6/2019. , valamint a munkakör megnevezését: tanító, napközis tanító.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.