Pély Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pélyi Óvoda és Konyha

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3381 Pély, Tarnai út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltató jogkör gyakorlása. Az óvodavezetői megbízás magában foglalja az óvodavezetői, intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, Óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• Óvodavezetői – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben leírtaknak való megfelelés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata
• Szakmai gyakorlat igazolása
• Az intézmény vezetésére való program, mely tartalmazza a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata arró, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakondi Péter nyújt, a 0636469931 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Pély Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3381 Pély, Fő út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/1363/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető .
vagy
• Elektronikus úton Bakondi Péter részére a polgarmester@pely.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Bakondi Péter, Heves megye, 3381 Pély, Fő út 165. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.