A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. 62-63.§, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 17§. alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz, óvodapedagógusi diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak kérelmezését igazoló dokumentum másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-2616-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskörei ÓV-LAK Óvoda címére történő megküldésével (3384 Kisköre, Béke út 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/563/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

• Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül
• Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Kisköre város honlapja – 2018. november 23.