Nagyszuloi GYED - Gyöngyösi Család és KarrierPont

2020. január 1-től a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Ekkor a szülő helyett a nagyszülőt illeti meg a GYED. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több – nem ugyanazon várandósságból született – unoka után is felveheti a juttatást.

Ki jogosult nagyszülői GYED-re?

2020. január 1-jétől a még nem nyugdíjas, biztosított nagyszülő is jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra a szülő és a nagyszülő közös döntése alapján, amennyiben a következő feltételek mindegyike fennáll:

  • a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
  • az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet végez,
  • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
  • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi igénybevételéhez,
  • a nagyszülő a GYED alatt nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik,
  • a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
  • a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben,
  • a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után sem részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES).

Milyen időtartamra jár az ellátás?

A nagyszülői GYED a CSED időtartamának lejártát követően a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig járhat a nagyszülő részére.

Milyen mértékű a nagyszülői GYED?

A nagyszülői GYED összege a nagyszülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, 2020-ban 225 288 Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulék és 15% SZJA-előleg kerül levonásra.

A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-ig hivatalból felülvizsgálják, és a január 1-jei időponttól újra megállapítják.

Hol kell igényelni a nagyszülői GYED-et?

A nagyszülőnek a GYED iránti kérelmét a foglalkoztatójánál kell benyújtania, ha a nagyszülő egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához kell benyújtania a kérelmet elektronikus úton.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető.

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

Egyéb tudnivalók a nagyszülői GYED-ről

A nagyszülői GYED folyósításának időszaka a nyugdíjjogosultság szempontjából szolgálati időnek számít. A GYED folyósítás alatt a nagyszülőt fizetés nélküli szabadság és felmondási védelem illeti meg.

Dolgozhat a nagyszülő a GYED mellett?

A nagyszülő a GYED mellett csak akkor dolgozhat, ha a munkavégzés az otthonában történik, továbbá a nagyszülőnek is jogosultnak kell lennie a GYED-re, azaz a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon keresztül biztosítottnak kell lennie.

Feltétel az is, hogy a gyermeknek a szülővel kell élnie: ez természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy napközben a nagyszülő elvihesse magához a gyermeket, és ott vigyázzon rá. A nagyszülői GYED csak abban az esetben vehető igénybe, ha a gyermek után más nem kap gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után nem részesülnek gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES).

Mikor nem jár a nagyszülői GYED?

Abban az esetben, ha a nagyszülő dolgozik (és nem marad otthon a gyermekkel), kivéve, ha a keresőtevékenységet otthonában végzi, ha a gyermeket bölcsődében vagy más napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, ha a nagyszülő öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szolgálati járandóságot, korhatár előtti ellátást, táncművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot, megváltozott munkaképességű személyek ellátását, vagy ápolási díjat kap.