Eszterházy Károly Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete
Marketing és Vendéglátás Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Üzleti Tudományok Intézetének magyar és lehetőség szerint idegen nyelvű oktatási tevékenységében és oktatásszervezési feladataiban való aktív részvétel, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, témavezetés és konzulensi tevékenység, tananyagfejlesztésben való részvétel. Az alap és mesterképzéshez kapcsolódó oktatási és tudományos kapcsolatok erősítése, nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Az egyetemi tudományos rendezvények, konferenciák szervezésében, és az azokon való aktív részvétel. Tudományos kutatómunka végzése, folyamatos és magas színvonalú publikációs tevékenység. Bel- és külföldi tudományos rendezvényeken az Üzleti Tudományok Intézetének képviselete. Hazai és nemzetközi pályázatok készítésében, benyújtásában és megvalósításában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Egyetem, Mesterfokozat az egység profiljának megfelelő szakirányú végzettség,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
• Doktori fokozat megléte. (PhD)
• Alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának a vezetésére.
• Legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.
• Képesség az adott tudományterületen idegen nyelvű előadás tartására.
• Habilitáció, vagy habilitációnak megfelelő teljesítmény.
• Az oktató rendelkezzen legalább 6 év felsőoktatásban oktatóként, tanárként, kutatóként vagy óraadó oktatóként szerzett szakmai tapasztalattal.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Menedzsment, innováció területén szerzett angol nyelvű oktatási tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos munkák jegyzéke; minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
• Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
• Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
• Habilitált doktori cím hiányában az annak megfelelő teljesítmény igazolása az EKE Foglalkoztatási követelményrendszerének 15. § (1) bekezdése szerint.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR/1606/2020. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
és
• Elektronikus úton Humánerőforrás Szolgáltatói Osztály részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  1. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok – 2020. április 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai és elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.