Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Horti Batthyány József Általános Iskola

Iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3014 Hort, Bajcsy út 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben az iskolatitkári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,
• számítógép-kezelési ismeretek, Microsoft Word, Microsoft Excel és adatbázis-kezelő programok felhasználói szintű ismerete,
• büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• közgazdasági végzettség
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• jó kommunikációs készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
• három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt
• motivációs levél (esetleges referenciák).
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filep Bertalan intézményvezető nyújt, a 37 /378-012-es -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Horti Batthyány József Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy-Zsilinszky út 23 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JA/18/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hort.sulinet.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.