Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 38.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása. Ennek keretében az intézményben már működő óvodai ellátás színvonalának tovább emelése, és a jelenleg kialakítás alatt álló mini bölcsődében a feladatellátás jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelő beindítása és működtetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67 § (1) bekezdése és 3. melléklete szerinti felsőfokú végzettség és óvodapedagógus szakképesítés, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. kormányrendelet 21/A. §-ban foglaltaknak való megfelelés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklete I. rész I/2. B pontjában előírt végzettség és szakképesítés, ,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság,cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• óvodapedagógus szakképesítés ,
• vezetői gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést, a képesítést igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, továbbá a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földi Csaba polgármester nyújt, a 06-37/322-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1008/2020. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.