Heves Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gyöngyösi Járási Hivatal

hatósági- és kormányablak szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági és kormányablak szakterületet érintő feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági ügyek intézése, érdemi döntésre történő szakmai előkészítése, döntés meghozatala, hatósági ellenőrzés lefolytatása, hatósági ügyintézés, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók. A kormányzati szolgálati jogviszonyban 2019-től a családalapítást, az iskolakezdést és a gyermeknevelést érezhető módon segítő, kérelemre egyszer, illetve éves rendszerességgel megállapítható pénzbeli juttatások kapcsolódnak. az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, egyetemi szintű jogász, alapképzésben szerzett közigazgatás-szervező, igazságügyi szervező, illetve egyéb, felsőoktatásban jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség,,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Elvárt kompetenciák:

• Önálló, felelősségteljes munkavégzésre való képesség,,
• Felelősségtudat, megbízhatóság, együttműködési képesség,,
• Pontosság, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,,
• Az új feladatokra való nyitottság, rugalmasság, alkalmazkodási képesség,,
• Ügyfélorientált munkavégzés,
Előnyt jelentő kompetenciák:

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• „B” kategóriás jogosítvány és személygépjármű vezetési tapasztalat
• pályakezdők, folyamatban lévő tanulmányaikat végzők jelentkezését is várjuk
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, • vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat, • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tanárki-Fülöp István járási hivatalvezető nyújt, a +36(37)795-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dr. Fónagy-Virág Ákos jogi és humánpolitikai főosztályvezető részére a koordinacio@heves.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kormanyhivatal.hu › heves – 2020. április 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába. Az adatbázisból a pályázati dokumentáció a pályázó kérésére törlésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu › heves honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.