Miniszterelnökség

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Heves Megyei Kormányhivatal
Füzesabonyi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

gyámügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Gyámhatóság elsőfokú hatósági eljárások lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott, a gyámhatóság feladat- és hatáskörébe utalt elsőfokú hatósági eljárások lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatai az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, jogász, vagy pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és egészségtudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség és szociális igazgatásszervező szakképzettség, vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség,
• gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség,
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság,
• Jó szintű konfliktuskezelési képesség,
• Jó szintű stressztűrő képesség,
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Seszták Attila nyújt, a +36-36-795-051 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton dr. Fónagy-Virág Ákos részére a koordinacio@heves.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Heves Megyei Kormányhivatal honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába. Az adatbázisból a pályázati dokumentáció a pályázó kérésére törlésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/heves honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.