Heves Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 1.

építésügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági ügyek intézése, érdemi döntésre történő szakmai előkészítése, döntés meghozatala, hatósági ellenőrzés lefolytatása, hatósági ügyintézés, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók. A kormányzati szolgálati jogviszonyban 2019-től a családalapítást, az iskolakezdést és a gyermeknevelést érezhető módon segítő, kérelemre egyszer, illetve éves rendszerességgel megállapítható pénzbeli juttatások kapcsolódnak. az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, továbbá alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• építésügyi, építésfelügyeleti hatóságnál szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• építésügyi jogszabályok ismerete
• műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat
• építésügyi vizsga
• ÉTDR rendszer, e-építési napló használatának ismerete
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• „B” kategóriás jogosítvány és személygépjármű vezetési tapasztalat
Elvárt kompetenciák:

• Önálló, felelősségteljes munkavégzésre való képesség,
• Felelősségtudat, megbízhatóság, együttműködési képesség,
• Pontosság, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
• Az új feladatokra való nyitottság, rugalmasság, alkalmazkodási képesség,
• Ügyfélorientált munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
• vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat
• adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Péter főosztályvezető nyújt, a +3636 482-918, +3636 482-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton dr. Fónagy-Virág Ákos jogi, humánpolitikai és koordinációs főosztályvezető részére a koordinacio@heves.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Heves Megyei Kormányhivatal honlapja – 2020. április 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába. Az adatbázisból a pályázati dokumentáció a pályázó kérésére törlésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.