Verpelét Város Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Verpeléti Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 15-2024. április 14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3351 Verpelét, Szabadság tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, a szakmai programban foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletének az intézményvezetői munkakörre vonatkozó szakképzettségek és szakképesítések valamelyikének megfelelően,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális igazgatás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• szociális intézményben szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat,
• a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésének igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okirat(ok) másolata(i),
• a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
• a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum(ok),
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
• három hónapnál nem régebbi – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 20. §. (4) – (5) bekezdéseiben meghatározott tartalmú – hatósági bizonyítvány, amely legkésőbb a pályázat elbírálásáig benyújtható,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
• nem áll cselekvőképességet érintő – kizáró vagy korlátozó – gondnokság alatt,
• a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
• Verpelét Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Sándor polgármester nyújt, a 36/559-302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Verpelét Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3351 Verpelét, Kossuth L. út 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/483-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Verpeléti Alapszolgáltatási Központ intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján – a szakértői bizottsági meghallgatás után – a Verpelét Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.