Dobó István Vármúzeum – Eger

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Dobó István Vármúzeum

üzemeltetési igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Vár u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szervezi, irányítja és ellenőrzi mindazon műszaki feladatokat, amelyek az intézmény gazdaságos működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükségesek, ezen belül a létesítmény beruházást, az energia-gazdálkodást, a munkabiztonsági és tűzvédelmi tevékenységet, a vagyonbiztonságot, az épület-fenntartást és üzemeltetést, a gépjármű szolgálatot, az informatikai üzemeltetési tevékenységet, az intézmény kezelésében lévő, illetőleg használatában lévő ingatlanok, helyiségek, gépek és berendezések fenntartásának, üzemeltetésének irányítása, az intézmény valamennyi létesítményét érintő beruházási-, felújítási-, nagyjavítási tevékenység megszervezése, gondoskodás a szerződések szakmai előkészítéséről, a közbeszerzési eljárások lefolytatása és a munkák lebonyolításának felügyelete, ellenőrzése, garanciális ügyintézési feladatok ellátásának biztosítása, közreműködik a múzeum távlati és éves munkatervének kidolgozásában, az éves beszámoló, költségvetés összeállításában, a múzeumban lefolytatandó tervszerű és terven kívüli vizsgálatok, munkaelemzések végrehajtásában, gondoskodik a múzeumi alkalmazottak munkaköri leírásában foglaltak betartásáról, előkészíti az SZMSZ–ben rögzített rendszeres és egyéb, esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket, közreműködik a múzeum működéséhez szükséges anyagi-gazdasági és személyi feltételek biztosításában, megbízás esetén eljár a múzeumigazgató nevében, a megbízott gazdasági szervezet vezetőjének ellenjegyzése mellett kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik, irányítja és ellenőrzi az alá tartózó szervezeti egységek munkáját, azaz a Műszaki osztály, a Fegyveres Biztonsági Őrség és a Kommunikációs és Közönségforgalmi osztály tevékenységeit, felelős az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, az ellenőrzési kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos, a saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért, a terület ellátásához szükséges pályázatok ügyintézése, koordinálása, a múzeum szakmai feladatellátásához szükséges informatikai segítségnyújtás,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, szakirányú műszaki vagy gazdasági felsőfokú végzettség és szakképzettség,
• műszaki, gazdasági területen – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• az ellátandó területen szerzett legalább 4 éves szakmai gyakorlat
• hazai és európai uniós pályázati ügyintézésben szerzett tapasztalat
• büntetlen előélet, a pályázó nem állhat a muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
• vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn
• az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg az intézménybe közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés feltételeinek való megfelelés
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2)-(2e), és (5) bekezdése szerinti kizáró okok hiánya, eszerinti erkölcsi bizonyítvány
• magyar állampolgárság vagy a szabad mozgás és tartózkodási joga, feltéve, hogy a pályázó magas szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik
• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontjának 3. alpontja, valamint 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat tétel;
• teljes cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• vezetői gyakorlat múzeumi intézmény élén
• tárgyalási szintű idegen-nyelv ismerete szóban és írásban
• elektronikus pályázati felület kezelésében szerzett tapasztalat
• kommunikációs és közönségforgalmi területen szerzett vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz
• 5 éves időtartamra vonatkozóan elkészített szakmai koncepció
• végzettséget, szakképzettséget, vezetői gyakorlatot tanúsító okiratok másolata
• nyelvismeretet (amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex középfokú vagy komplex felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával) tanúsító okiratok másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása
• a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat
• a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn
• arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Ágnes nyújt, a 36/312-744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum – Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019 , valamint a beosztás megnevezését: üzemeltetési igazgatóhelyettes.
• Személyesen: Fekete Ágnes, Heves megye, 3300 Eger, Vár u. 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot zárt borítékban a Dobó István Vármúzeum Igazgatójának címezve a Dobó István Vármúzeum Titkárságára (3300 Eger Vár 1.), a borítékon „Dobó István Vármúzeum üzemeltetési igazgatóhelyettesi pályázata” megjelöléssel kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A munkakör betöltéséhez Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetértése szükséges. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egrivar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.