Gyöngyös
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Hajléktalanok Gondozóháza

segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Menház út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az utcai szociális munka keretében a Gyöngyösi Járás területén utcán és egyéb közterületen tartózkodó hajléktalan személyek helyzetének és életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén megfelelő ellátásuk kezdeményezése, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedések megtétele a szociális munkatárs koordinálásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet szerint,
• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű kommunikációs készség, pontosság, megbízhatóság, szociális ellátórendszer ismerete,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Pályázó személyes adatait is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
• Végzettséget igazoló okiratok másolata
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
• A pályázó nyilatkozata a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őszi Benjámin nyújt, a +36304087101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/261-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: segítő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gyongyosikisterseg.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyosikisterseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.