Hely: Erk

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3295 Erk, Fő tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott 3-6 éves gyermekek óvodai nevelésének feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánka-Forgó Judit nyújt, a 06-20-518-5422 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Erki Óvoda címére történő megküldésével (3295 Erk, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 6.