Nagyfügedi Csicsergők Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagyfügedi Csicsergők Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
• magyar állampolgárság
Elvárt kompetenciák:

• gyermekközpontúság, tolerancia,
• önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló feladószelvény csatolása.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 703633498 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-5/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Prezenszkiné Urbán Ágnes, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.nagyfuged.hu – 2021. május 4.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.