A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos út 125-127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások (napközi, szakkör) ellátása. 5-6. évfolyamon a műveltségterületnek megfelelő órák ellátása. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, magyar nyelv és irodalom- bármely szakos végzettség,

• büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

• cselekvőképesség,

• magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,

• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),

• három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,

• motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognárné Kiss Judit intézményvezető nyújt, a 06-30-341-65-05 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Halmajugrai Arany János Általános Iskola 3273 Halmajugra , Kossuth Lajos út 125-127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KBB/08/2019 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom – bármely szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony részmunkaidőben is betölthető.