A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nagyfügedi Csicsergők Óvoda konyháján, a konyhalány munkakörben tartozó feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• 8 Általános,

• büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

• 3 hónap próbaidő


Elvárt kompetenciák:

• munkájára és önmagára való igényesség, pontosság, precizitás,

• jó fizikai állóképesség,

• csapatszellem, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz,

• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 06-70-363-3498 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2019 , valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.