Jó gyakorlat pályaorientációs csoportos foglalkozás - Gyöngyösi Család és KarrierPont

Gyöngyösi Család és KarrierPont

Pályaorientációs csoportos foglalkozás

1.A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A pályaorientációs csoportos foglalkozás átfogó célja a pályadöntés megalapozása, az életpálya építésre való felkészítés a sikeres elhelyezkedés érdekében, az aktív életkor bármely szakaszában.

1.2. Operatív cél

A pályaorientációs csoportos foglalkozások célja, hogy az ügyfelek megszerezzék a szükséges tájékozottságot ahhoz, hogy a pályájukra vonatkozó aktuális lépéseket tervezni tudják. A foglalkozás végére a résztvevők egyéni tervet készítenek, mely a további lépéseket tünteti fel, a munkaerőpiacra lépés érdekében.
A pályaorientáció célja a lehető legszélesebb körű információnyújtás, mely a pályák szempontjából fontos saját egyéni jellemzőket, valamint a foglalkozások/pályák és a munkaerőpiac ismeretét foglalja magába.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

• Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló (álláskeresők és inaktívak akik nem tanulnak).
• Nők, akik vissza szeretnének térni a munkaerőpiacra
• Tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt állnak, vagy elhelyezkedés előtt.
• Közvetítést kérők, illetve szolgáltatást kérők (ÁFSZ nyilvántartásában szereplők, de nem álláskeresők).

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

Munkatapasztalattal nem rendelkezők (pályakezdők és tanulók):
• tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt állnak, vagy elhelyezkedés előtt,
• pályakezdők, munkatapasztalattal nem rendelkezők.
Munkatapasztalattal rendelkezők:
Akik hosszabb ideje távol maradtak a munkaerőpiactól:
• rendelkezésre állási támogatásban részesülők,
• alacsony iskolai végzettségűek,
• rehabilitációs járadékban részesülők (közvetítést, illetve szolgáltatást kérők, de nem álláskeresők),
• rendszeres szociális járadékban részesülők (az álláskeresők speciális csoportja),
• a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó anyáknak,
• ápolási díj megszűnését követően,
• büntetés végrehajtási intézetből szabadulóknak.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek


A munkát keresők, pályaválasztás előtt állók az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba:
• A munkaügyi kirendeltség irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
• Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
• A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.
• A szolgáltatást a munkát kereső, pályaválasztás előtt álló maga kéri.

Csoportos pályaorientációt szervezhet a munkáltató is a leépítések előtt, illetve közoktatási vagy felsőoktatási intézmények a végzős tanulók/pályakezdők számára.
A kiválasztás során azt az egyet szükséges tisztázni, hogy milyen információval nem rendelkezik az ügyfél, amit el kell sajátítania. Ez a tisztázás a következő területekre terjed ki:
• melyik célcsoportba tartozik,
• önismereti hiányosságok,
• munkaerőpiac hiányos ismerete,
• foglalkozások/pályák hiányos ismerete.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

A pályaorientációs csoportos foglalkozáson az ügyfelek megszerzik a szükséges tájékozottságot ahhoz, hogy a pályájukra vonatkozó aktuális lépéseket tervezni tudják. A foglalkozás végére a résztvevők egyéni tervet készítenek, melyben a további lépéseiket tünetik fel, a munkaerőpiacra lépésük, pályaválasztásuk érdekében.
A foglalkozások tematikája az önismeret, a pályaismeret és a munkaerőpiac sajátosságainak ismerete köré fűződik.

4.2. Tevékenységek

A pályaorientációs csoportos foglalkozás a következő tevékenységeket foglalja magába:
a.) A csoportmunka megtervezése, a résztvevők igényeire és lehetőségeire építve.
b.) A pályaorientációs csoportfoglalkozás megtartása a célcsoportoknak (munkatapasztalattal rendelkezők és munkatapasztalattal nem rendelkezők) megfelelő verzió szerint (lásd alább) zajlik. A foglalkozás közvetlen eredménye az egyéni pályairány kijelölése, melyet egyéni tervben rögzítenek a résztvevők. Az egyes témák sorrendje szabadon választható, illetve a tematika egyes elemei a csoportmunka haladásától függően alakíthatók.

A csoportos foglalkozások forgatókönyve
Munkatapasztalattal nem rendelkezők (Pályakezdők és végzős tanulók)

A tematika a csoport összetételétől függően változhat.

Önismeret mélyítés
• Képességek és készségek: pozitív tapasztalatok összegyűjtése az iskolai életből és azon kívül
• Az érdeklődés területei – a fenti sikerekből kiindulva
• Elképzelések/fantáziák: hogyan élek majd 5-10 év múlva.
• Értékek tisztázása, munkához való viszony: Hogyan szeretnél élni és miért?
• Mi gondolok a szüleim életéről? A példakép kérdése
• Érdeklődésem típusa (módszeres, tárgyias, irányító, szociális újító)
• Munkamód – amit magamról már tudok
• Kapcsolataim: kik fontosak a számomra, jellemzően milyen viszonyban vagyok különböző emberekkel?
• Konfliktusaim és megoldásuk
• Hogyan fejezem ki az érzéseimet nehéz helyzetekben?
• Életbeli szerepeim, elképzelt munka-szerepek
• Önbecsülésem forrásai
• Lelki egészségem, és amit teszek érte

Pályák világa
• Korai elképzelések, vágyak
• Mit láttam a családban/környezetben, ki mit dolgozik?
• Hol tartok most: Milyen tevékenységeket végzek szívesen?
• Foglalkozások, amelyekben a fenti tevékenységek szerepelnek
• Helyszínek és anyagok, amelyek ezekhez a foglalkozásokhoz kapcsolódnak.
• Kapcsolatok a munkahelyen, főnökök és kollegák: amit eddig hallottam, amit már megtudtam
• Fejlődési lehetőségek – merre megyek, hová érkezem?

Munkaerőpiac
• Hogyan találtak munkát a barátaim, ismerőseim?
• Emberek, akik elégedettek a munkájukkal
• A fenti foglalkozások milyen munkakörökben végezhetők
• Milyen cégeket ismerek, ahol ilyen munkakörökben dolgoznak
• Hol szeretnék dolgozni? Mit tudok arról a térségről? Van-e kereslet azokban a foglalkozásokban, amelyek érdekelnek?
• Hol lehet azt a foglalkozást megtanulni?
• Honnan gyűjtsek információt a munkaerőpiacról
• Hogyan ismerem meg a különböző munkáltatói szokásokat, jellemzőket?
• Ki segíthet állást keresni?
• Iskolapad felnőttkorban, avagy az LLL kérdése
Egyéni tervek készítés és megbeszélése

Munkatapasztalattal rendelkezők
A munkatapasztalattal rendelkezők csoportfoglalkozását az „erősségek tudatosítása” elvet tükrözi. Kapcsolatba hozza a résztvevőket azzal, ami eddig sikerült nekik, és erre alapozva motivál a továbblépésre. Az egyes csoportok összetétele nagymértékben meghatározza, mire kerüljön a hangsúly.

Önismeret mélyítés
• Ami eddig jól ment, jól sikerült az életben. Minek köszönhetően értem ezt el? sikertörténetek gyűjtése
• Hogyan szeretnék élni a jövőben? (Értékfeltárás)
• Érdeklődésem típusa és területei, az eddigi munkáim alapján, mi az, ami valóban érdekel?
• Munkamódom
• Mi akadályoz abban, hogy boldoguljak? ( külső-belső)
• Kapcsolataim: Milyen viszonyban voltam a munkatársaimmal és a főnökömmel?
• Mi tetszett a legjobban a munkahelyen? Mi zavart?

Pályák világa
• Amit tudok, és amit még szívesen tanulnék: munkám és kapcsolódó területek
• Hol tanulhatok?

Munkaerőpiac
• Hogyan találtam munkát eddig?
• Akiknek jobban megy, mint nekem …vajon nekik hogy sikerült?
• Hol kerestem munkát eddig?
• Milyen lehetőségek vannak még a munkakeresésre?
• Mit tudok a lehetőségekről? Hol menyit lehet keresni?
• Mennyi időt szántam a munkakeresésre?
• Kapcsolati hálóm a munkakeresésben?
• Hogyan használom az internetet, információs forrásokat erre a célra?
Egyéni tervek készítése és megbeszélése

c.) Foglalkozás zárása, visszacsatolás. A pályaorientáció értékelésének megírása, amely a résztvevők elégedettségét, a vezető csoportmunkáról szóló értékelését és az indikátorok teljesülését egyaránt magába foglalja.

d.) Utánkövetés. Az utánkövetés elvégzése (utánkövetés 180 nappal a befejezés után). A kapott adatokat az értékeléshez csatoljuk, azáltal válik teljessé.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A pályaorientáció egy információcsomag feldolgozását jelenti, csoportos formában, de a résztvevők egyéni igényeire alapozva. A csoportfoglalkozás során a pályaorientációs információcsomag három elemét (önismeret, pályaismeret, munkaerőpiac ismerete) javasolt felváltva alkalmazni, mert így könnyebb fenntartani a résztvevők érdeklődését.

A napi foglalkozások ajánlott felépítése:
a.) Hangulatteremtés – nem ismeretátadás, hanem a megfelelő alaphangulat megteremtése a cél.
b.) Célkitűzés – cél, hogy tudatosuljon a résztvevőkben, mit kell tenniük önmagukért.
c.) Ismeretfeldolgozás – meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok segítségével dolgozza fel az adott csoporttémát: pályaismeret és munkaerőpiac témakörben.
d.) Személyes hozam – egyéni megnyilatkozások facilitálása, kérdésekre válaszokat gyűjtése, mely során a résztvevők megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyertek a foglalkozás révén.
e.) A következő foglalkozás előkészítése (amennyiben ez szükséges)

A pályaorientációs foglalkozás interaktivitását következő módszerek alkalmazásával lehetséges ösztönözni:
• nagycsoportos gyűjtés,
• kiscsoportos gyakorlatok, majd beszámolás,
• pár-gyakorlatok,
• kreatív gyakorlatok: rajz, feladatmegoldás,
• önbecslő skálák, kérdőívek alkalmazása és az eredmények megbeszélése,
• megbeszélés, vita,
• didaktikus filmek vetítése (pl. konfliktusmegoldásról, pályaismeretről),
• ügyességi feladatok megoldása (készség, képesség megismeréshez),
• változatos szemléltető eszközök biztosítása (cégbemutatók, foglalkozásismertető mappák, filmek),
• korszerű technikai eszközök használatára való ösztönzés: internet,
• szituációs játékok,
• vendégelőadók meghívása (munkaügy, jogász, munkáltató, képző, stb.),
• oktatási segédanyagok használata,
• önálló feladatok adása és kiértékelése.

Homogén csoportok elsősorban tanulók, pályakezdők esetében lehetnek hasznosak.

A csoport ajánlott létszáma 6-12 fő.

Ajánlott a tréningnapokat egymás után lebonyolítani, így intenzívebb a munka. Indokolt esetben lehetséges heti 1 nap gyakorisággal végezni, három-négy héten keresztül. Ilyen indokolt eset lehet, ha képzéshez/átképzéshez/ közmunkához kapcsolódik a szolgáltatás.

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

MutatóMutató forrása
Kimeneti indikátor:
• a csoportfoglalkozást teljesítők száma
Jelenléti ívek
Eredményindikátor:
Elkészült tervek száma
Egyéni tervek
Hatásindikátor:
• képzési szerződések száma
• azoknak a száma, akik elhelyezkedtek a csoport zárását követő, vagy a képzésüket követő 180. napig
Munkaügyi központ nyilvántartása vagy az ügyfél által bemutatott szerződés
Utánkövetés dokumentációja:
munkaügyi központ nyilvántartása vagy munkáltatói igazolás.

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, készségek, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettség.

Készségek:
• hitelesség,
• önreflexió,
• figyelem és gyors elemző készség,
• jártasság a csoportdinamikai történések megértésében, a csoport szükségleteinek felismerésében,
• széles körű tájékozottság,
• erős indulati kontroll,
• az áttételi érzések felismerése és használata a csoport folyamatban,
• rugalmasság,
• meggyőzőerő.

Ismeretek:
• a szolgáltatási helyszín/ régió munkaerőpiacának alapos ismerete,
• a foglalkozások alapos ismerete, főleg azoké, melyek az adott környezetben relevánsak lehetnek,
• képzési és felnőttképzési rendszer alapos ismerete,
• az önismeretben való tájékozottság,
• a csoportok működésére vonatkozó ismeretek.

Szakmai gyakorlat:
• Csoportvezetésben szerzett jártasság, (legalább 10 referencia csoport)
• Humán erőforrás/foglalkoztatás/képzés területen szerzett munkatapasztalat, minimum 3 év.
• Valamilyen önismereti módszerben szerzett saját tapasztalat (saját élmény) minimum 90 óra.

Szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek pályakezdőként is végezhetik a pályaorientációt. Kezdőknél az első 15-20 csoport esetében a kisebb csoport (5-6 fő) és a rendszeres szupervízió szükséges.
Amennyiben nem szakirányú végzettségű pályakezdő, végzi ezt a tevékenységet, akkor az olyan szakemberrel páros vezetésben történhet, aki a pályatanácsadásban/pályaorientációban legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

A pályaorientációs foglakozáshoz szükséges tárgyi és technikai eszközök a következők:
• Megfelelő méretű helység, bútorzat a csoport létszámnak megfelelően.
• Projektor, laptop
• Internet elérés
• Fénymásolt segédanyagok: kérdőívek, feladatlapok
• Pályaismertető eszközök: pályát bemutató filmek, mappák, leírások, kiadványok, céges prospektusok
• Előkészített listák: internet oldalak címeivel, támogató szolgáltatások elérhetőségével,
• Évente megjelenő képzési kiadványok, újságok
• Lehetőség szerint számítógépek, az internetes oldalak használatához

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák stb.)

A pályaorientációhoz széleskörű kapcsolatrendszer szükséges: pld. munkaügyi központokkal, képzőkkel, civil szervezetekkel, munkáltatókkal.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

• Az ügyfelek elégedettsége: a szolgáltatás igénybevételének végén az ügyfelekkel anonim módon kitöltetett elégedettségvizsgáló lapok alapján.
• A hatásindikátor esetében az utánkövetés során a résztvevők által tett munkaerőpiaci lépéseket kell értékelni. (volt pozitív elmozdulás vagy sem). Az információ szerzése a személyes találkozás a csoporttal vagy a hiányzók telefonos vagy postai megkeresése.
• A pályaorientációs csoportban a résztvevők száma, iskolai végzettség és nemek szerinti bontásban.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre, gyakorisága

• Együttműködési megállapodás a résztvevők és a szolgáltató között, mely konkrétan megnevezi a résztvevő feladatait a három/négy nap során.
• Jelenléti ív a csoportfoglalkozás minden napjáról.
• Program (tematika) – az adott csoport sajátosságai szerint összeállítva, mely minden napra bemutatja a napi időbeosztást (a csoport jellege szerint 90 perces blokkban vagy rövidebb egységekben). Mindegyik egység esetében a téma mellett feltünteti az adott egység célját, a feldolgozás módját (egyéni gyakorlat, kiscsoport, nagy csoport szerepjáték, szimuláció stb.) Ugyanígy feltünteti a használt eszközöket is.
• Kitöltött feladatlapok (a programban már nevesített feladatlapok, kiegészítő anyagok) a személyes anyag része, marad a szolgáltatónál, a megrendelőnek betekintési joga van. A megrendelő részére az üres lapokat adják át.
• Ha kiosztásra kerülnek vásárolt eszközök, az átvételt igazoló aláírások.
• A kitöltött elégedettségmérő lapok hitelesített másolata
• Értékelő beszámoló, amelynek részei:
o A résztvevők személyes azonosító adatai és elérhetőségei (az ügyfél beleegyezésével).
o A program indikátorainak összesített adatai, a munkaerőpiaci helyzetük, a nemük és életkoruk szerinti bontásban is (az ügyfél beleegyezésével).
o A programrésztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített eredménye.
o Egyéni terv: az ügyfelek a csoportfoglalkozás eredményeképpen egyéni tervet készítenek, amely kiegészül a tanácsadó szakmai véleményével ( 2 példányban).
• Az utánkövetés dokumentumai: RMK nyilvántartás, képzési szerződés, ügyfél nyilatkozata, vagy munkáltatói igazolás

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.
• A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei
• Kommunikációs költségek
• Egyéb általános költségek
• Rezsi költségek (arányosítással számítva)
• Amortizációs költségek (arányosítással számítva)
• A szolgáltató nyeresége
• A vissza nem térített áfa

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A szolgáltatás munkatapasztalattal nem rendelkezőknek szóló verziója 4 napot jelent, napi 6 óra foglalkozást, a munkatapasztalattal rendelkezőknek szóló verzió 3 napos, napi 6 órás foglalkozással.
Homogén csoportok esetén 3- vagy 4, heterogén csoportok esetében max. 5 nap a foglalkozás ajánlott időtartama.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás.

A megrendelő által kijelölt résztvevőhöz kapcsolódó dokumentumok, szakmai háttérdokumentumok, ellenőrzésre vonatkozó információk.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

A célcsoport-specifikus elemek az összes szolgáltatás leírását követően, a szolgáltatások célcsoportok szerinti csoportosítása után kerülnek kidolgozásra.

A leírás mellékleteJelenlegi szabályozás

13. Jelenlegi szabályozás

13.1. Jogszabály

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról

13.2. Eljárásrend

Eljárásrend a munkaerő-piaci szolgáltatásokról – FSZH 2008 december

13.3. Költségnormák

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról:

25. § (1) A 21. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás összegének kiszámításánál a szellemi foglalkozásúak tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatás megállapításának évét mint tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan meghatározott havi bruttó átlagkereset és a tanácsadás típusának szorzóját kell alapul venni. Ennek megfelelően a költségnorma
b) csoportos tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított nemzetgazdasági átlagkereset x 0,02-0,03 Ft/óra

14. A szolgáltatás nyújtásának eddigi mennyiségi és minőségi tapasztalatai

15. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

16. Kapcsolódó szolgáltatások köre

• Álláskeresési tanácsadás vagy Klub: a pályaorientáció során tisztázódik, hogy az ügyfél rendelkezik olyan munkaerőpiaci potenciállal, mellyel várhatóan el tud helyezkedni.
• Képzésre felkészítő szolgáltatás: a pályaorientáció során kikristályosodik az az irány, amelyben az ügyfél újabb készségeket tud megszerezni.
• További tanácsadás (pályakorrekció, pályamódosítás, munka-pályatanácsadás): az ügyfél a 3 napos foglalkozás során például pályamódosítási ötletekkel rendelkezik, de ezek konkrét irányát ott nem sikerült megtalálnia.

17. Javasolt jogszabály-módosítások

Javasoljuk módosítani a 30/2000 GM rendeletet a humán erőforrás vonatkozásában (végzettség és gyakorlat)

18. A leírásban használt fogalmak definíciója

Alacsony iskolai végzettségűek
Nagycsoportos gyűjtés
Munkamód
Érdeklődés
Értékek
Képességek és készségek
Interperszonális viselkedés
Munkamód
Munkavállalói szerepviselkedés
Önbecsülés/önértékelés
Pálya, pályaút, életpálya

19. Rendelkezésre álló tananyagok és módszertanok