Balaton Község Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5.

Heves megye, 3344 Mikófalva, Lipót utca 1.

Heves megye, 3343 Bekölce, Béke út 43.

Ellátandó feladatok:

Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselői felett; döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt az átruházott hatósági ügyekben; tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek ülésén; dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Biztosítja a működés törvényes kereteit.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közös önkormányzati hivatal vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelye (Balaton) Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Mikófalvai Kirendeltsége Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Bekölcei Kirendeltsége
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,
• Közigazgatási szervnél – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• önkormányzati munkában, jegyzői munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány
• saját gépjárművel rendelkezés
Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű pontos, felelősségteljes, önálló munkavégzés
• Kiváló szintű együttműködő készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. számú mellékletében foglaltakra
• Végzettséget igazoló okiratok másolata
• Szakmai gyakorlatot, vezetői tapasztalatot igazoló okiratok másolata
• Motivációs levél, a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelések ismertetése
• A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik
• Nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3347 Balaton, Köztársaság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BA/328/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
• Személyesen: Udzeliné Murányi Enikő, Heves megye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Mikófalva és Bekölce Községek Polgármestereinek egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének hirdetőtáblája – 2019. március 20.
Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Bekölcei Kirendeltségének hirdetőtáblája – 2019. március 21.
Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Mikófalvai Kirendeltségének hirdetőtáblája – 2019. március 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.