Hatvani Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola

iskola-könyvtárosi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.17. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. Az iskola közösségi életének szervezése. Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat. Szervezi és irányítja a könyvtár pedagógiai célú felhasználását. Részt vállal az iskola kulturális életének szervezésében. Kezeli az iskolai honlapot.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség,
• büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• MS Office 2010/2013 felhasználói szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
• három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
• motivációs levél (esetleges referenciák).
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vinczéné Mádi Magdolna intézményvezető nyújt, a 06-30-831-70-45 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KBB/13/2019 , valamint a munkakör megnevezését: iskola-könyvtárosi.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Intézmény székhelyén
www.kalvaria.sulinet.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 06-37/311-887-es számon szerezhet. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szólhat 2019.08.18. naptól.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.