Hely: Apc

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3032 Apc, Fő út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, munkáltatói ellenőrzési feladatainak ellátása, a költségvetésben megtervezett és jóváhagyott feladatok eredményes végrehajtása és gazdaságos megoldásának biztosítása. Szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása (idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, bölcsődei ellátás, családsegítés, gyermekjólét). Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. Működési területén lévő lakosság szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, részvétel az intézményt érintő pályázatok elkészítésében. Döntés az intézmény vezetésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet a jogszabály a hatáskörébe utal. A szervezet és működési szabályzatban valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörében utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, az alaptevékenységekhez előírt intézményvezetőre vonatkozó képesítések valamelyikének megléte,

• Szociális ellátás, egészségügy, gyermekvédelem, közoktatás területén szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Szakterületen szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

• ECDL

• B kategóriás jogosítvány,

• büntetelen előélet

• cselekvőképesség

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett (Kjt. 20.§ (1) c)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Középiskola/gimnázium, egészségügyi szakképesítés,


Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű Önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, szociális érzékenység,

• Motiváltság, precizitás,empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz

• Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

• 3 hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjára és 20.§ (2d) és (2e) bekezdésére figyelemmel)

• Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

• Pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik pályázati anyagát

• A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben fennáll-e

• Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

• Pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász István polgármester nyújt, a 06-37/385-309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Apc Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3032 Apc, Erzsébet tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Apc/132/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

• Személyesen: Juhász István polgármester, Heves megye, 3032 Apc, Erzsébet tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – személyes meghallgatást követően – választja ki a nyertes pályázót. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Képviselő-testület a pályázattal kötelezően benyújtandó iratok tekintetében a pályázat beadási határideje leteltét követően hiánypótlásra nem ad lehetőséget

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.apc.hu honlapon szerezhet.