Adács Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Adácsi Óvoda és Mini Bölcsőde

Intézmény vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01 – 2024.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3292 Adács, Akácfa utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósítása, intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 69.§ alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, intézményvezetői szakképzettség,
• 2011. évi CXC. törvény 67.§(1) c./ pontja szerinti szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Óvodapedagógus, intézményvezetői szakképzettség, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Nkt. 66.§ (1) b-c./ pontja szerinti büntetlen előélet és cselekvőképesség, Magyar állampolgárság a Kjt. 20.§ (2) c./ pontja szerint
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• vezetői gyakorlat, helyismeret, informatikai ismeretek
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41 és 43/A§ alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, kérelem arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen szeretné, vagyonnyilatkozat tétel vállalása
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss László jegyző nyújt, a 37/350-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Adács Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3292 Adács, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: APH 851/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feltételeknek megfelelő pályázatokat a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik. Ezt követően a pályázókat a fenntartó önkormányzat képviselő testülete meghallgatja és dönt a vezetői megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.