Eger
Heves Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Heves Megyei Kormányhivatal

Építésügyi hatósági-, terület és településrendezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.

Ellátandó feladatok:

A területfejlesztésért, a területrendezésért és az építésügyért felelős miniszter – jogszabályban meghatározott – területfejlesztési és területrendezési, településrendezési, valamint az építészeti értékek védelmével kapcsolatos egyes feladatokat ellátó állami főépítész tevékenységében való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Területrendezési, és területfejlesztési feladatok ellátása, ennek keretében: -Közreműködik a területfejlesztési és – rendezési tervekkel összefüggő területi feladatok ellátásában, illetőleg az ezekkel kapcsolatos térségi koordinációban. -Előzetesen vélemény tervezetet készít a területrendezési tervekről. -Véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális fejlesztési programokat, és azoknak a területrendezési tervekkel való összhangját. – Közreműködik a térségi területfelhasználási engedélyezési eljárással összefüggő hatósági feladatok ellátásában. – A területrendezési tervekben szereplő külön jogszabályban meghatározott műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények hatósági engedélyezési eljárásában és egyéb eljárásokban előkészíti a szakhatósági állásfoglalást. -Környezeti vizsgálat készítése során – nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén – a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére véleményt készít az épített környezet védelmére kiterjedően. -Az illetékes megyei önkormányzati főépítésszel együttműködve a területrendezési tervek készítése során az egymással szomszédos települések érdekeinek összehangolását végzi, közreműködik a térségi, kistérségi koordinációban. – Előkészíti az állami főépítészi szakmai vélemény tervezetét a 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott esetekben. -Az OTÉK 111.§. /2/ bekezdése szerint az OTÉK II-III. fejezetében meghatározott településrendezési követelményeknél megengedőbb követelmények megállapításáról szóló hozzájárulás tervezetét előkészíti. -Felkérésre az önkormányzatok és a tervezők részére szakmai segítséget nyújt a településrendezési tervek elkészítéséhez. -Vezeti és aktualizálja a véleményeztetési eljárásban érintett államigazgatási szervekről készített nyilvántartást.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatási alapvizsga , Közigazgatási szakvizsga , Építésügyi vizsga (ÉTDR, e-napló, építésügyi igazgatás) , Építésügy igazgatási szakmai gyakorlat. Kivitelezési gyakorlat/Tervezési gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• • fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, • motivációs levél, • iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata, • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, • vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat, • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fajcsák Dénes nyújt, a 36/521-548 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Fajcsák Dénes részére a koordinacio@heves.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján a foglalkoztatásra irányuló javaslatokat a Heves Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát Hivatalunk törli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

http://www.kormanyhivatal.hu – 2019. április 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.