A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3388 Poroszló, Alkotmány út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, általános iskolai tanító,

• Büntetlen előélet

• Cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldiné Diószegi Éva intézményvezető nyújt, a 06-36/492-120, 06-30/783-8353 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3388 Poroszló, Alkotmány út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00270-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

vagy

• Elektronikus úton Toldiné Diószegi Éva intézményvezető részére a iskola@poroszlosuli.com E-mail címen keresztül
vagy

• Személyesen: Toldiné Diószegi Éva intézményvezető, Heves megye, 3388 Poroszló, Alkotmány út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi központ igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.