Pásztó
Salgótarjáni Tankerületi Központ Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertarni Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertarni Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

2 fő utazó gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Fő utca 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényből eredő hátrányainak csökkentése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációja, rehabilitációja. Ezzel összefüggésben kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, / Egyetem, gyógypedagógus vagy gyógypedagógiai tanári végzettség,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntetőeljárás hatálya alatt
• egészségügyi alkalmasság
• magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai önéletrajza
• az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1992. évi XXXIII. törvény 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
• nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komáromi Katalin intézményvezető nyújt, a 32/460-699 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertarni Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Fő utca 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/1153-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő utazó gyógypedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.