Gyöngyös
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Család és Gyermekjóléti Központ

2 fő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Lokodi János út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti esetmenedzseri feladatok. Gyámügyi hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok és speciális szolgáltatások biztosítása a Gyöngyösi Járás 25 településére kiterjedően. Környezettanulmányok végzése, családlátogatás, javaslattétel védelembe vételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre, nevelésbe vételre a gyámügyi osztály felé, részvétel esetkonferencián, védelembe vételi tárgyaláson. Készenléti szolgálat biztosítása és utcai és lakótelepi szociális munka, illetve kapcsolattartási ügyeletben munkavégzés. Együttműködés a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer valamennyi tagjával, a munkakörhöz kapcsolódó szakmai adminisztrációs feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, 15/1998.NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés az 1/2000.(I.07.)SZCSM rendeletben meghatározott kiegészítéssel.,
• Gyermekvédelem területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű kommunikációs készség, pontosság, megbízhatóság, kapcsolatépítés, szociális ellátórendszer ismere,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázat részeként benyújtandó végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésének igazolása. Nyilatkozat, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A §-ban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héri Andrea nyújt, a +36703369697 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/258-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő esetmenedzser.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gyongyosikisterseg.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyosikisterseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.