Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Szűcsi Kirendeltség

Kirendeltségvezető (osztályvezető)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 9, 14, 19, 24. Kttv. 129.§ figyelembevételével

Ellátandó feladatok:

Különösen: a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos döntés-előkészítés, végrehajtás, az ezzel kapcsolatos hivatali feladatok; polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, végrehajtása; az önkormányzati intézmények működésével összefüggő hivatali feladatok ellátása; a Szűcsi Önkormányzat és intézménye vonatkozásában a költségvetés, zárszámadás, pénzügyi beszámolók, adatszolgáltatás készítése az államháztartási jogszabályok betartásával (határidők, felelősség, stb.); a gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése; adatkezelés, nyilvántartások vezetése; anyakönyvi ügyintézés és ügyfélfogadás; a közfoglalkoztatással összefüggő hivatali feladatok ellátása; az önkormányzat saját beruházásaival, pályázataival összefüggő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közös Hivatal Szűcsi Kirendeltségén történő teljes feladat-ellátás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• Közigazgatásban eltöltött gyakorlat, vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
• B kategóriás jogosítvány,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség.,
• 6 hónap próbaidő
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem, Jogász,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján.
• A kirendeltségvezetői munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
• Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata
• Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez a pályázati elbírálásra jogosult szervek számára hozzájárul.
• A pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv. 84-85 §. és a 87. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.
• A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén, vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.
• Közigazgatási gyakorlat igazolása.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kórós Tímea jegyző nyújt, a +36-37/384-261 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/659/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető (osztályvezető).
vagy
• Elektronikus úton dr. Kórós Tímea jegyző részére a jegyzo@rozsaszm.t-online.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: dr. Kórós Tímea jegyző, Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően személyes meghallgatásra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2020. április 6.
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat honlapja – 2020. április 6.
Szűcsi Községi Önkormányzat honlapja
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.